Vymrštenie harvestorovej reťaze:

Vystrelenie reťaze harvestora/procesora/viackotúčovej píly/odvetvovača:

Vitajte na stránke s informáciami o vystrelení reťaze mechanizovaných zariadení na rezanie dreva. Nasledujúce informácie sú určené pre profesionálnych používateľov a výrobcov mechanizovaných zariadení na rezanie dreva využívajúcich systémy rezania na báze pílovej reťaze.

Nasleduje niekoľko odporúčaní, ako sa chrániť pred úrazom a zároveň využiť ohromný úžitok a úsporu práce pri práci s mechanizovanými zariadeniami na rezanie dreva.

Mechanizovaný harvestor na drevo/procesor/viackotúčová píla/odvetvovač predstavuje veľkú záťaž pre pílu, čím vzniká potreba pokynov, ktoré minimalizujú riziko pretrhnutia reťaze a možnosť úrazu. Určite si dôkladne prečítajte a pochopte príručku výrobcu dodanú so zariadením. Postupujte presne podľa pokynov výrobcu týkajúcich sa bezpečnosti a údržby. Nasledujúce informácie majú doplniť, nie nahradiť informácie uvedené v príručke od výrobcu konkrétneho zariadenia. 

Vystrelenie reťaze je dôležitou témou v danom odvetví, ktorá sa v súčasnosti skúma. Vieme veľa o príčine, účinkoch a spôsoboch minimalizovania úrazov spôsobených vystrelením reťaze. Stále sa však možno poučiť. Vráťte sa na túto stránku, kde nájdete aktuálne informácie na tému vystrelenia reťaze. 

Čo je vystrelenie reťaze?

Vystrelenie reťaze je oddelenie a vymrštenie kusu alebo kusov rezacej reťaze vo veľkej rýchlosti z konca pretrhnutej reťaze pri mechanickom zbere dreva. Vystrelenie reťaze predstavuje riziko vážneho úrazu alebo smrti pre operátorov, ako aj okolostojace osoby. Vystrelenie obvykle nastáva v blízkosti hnacieho konca rezacieho systému, ale môže pochádzať aj z oblasti špičky lišty.

Z výskumu odvetvia vyplýva, že priemerne v 1 z 50 pretrhnutých reťazí boli chýbajúce časti, ktoré mohli byť dôsledkom vystrelenia reťaze.

Ako môžu operátori znížiť riziko vystrelenie reťaze?

1. Operátori ani okolostojace osoby sa nesmú nikdy nachádzať v rovine lišty, keď sa reťaz pohybuje po lište.

2. Je potrebné nainštalovať predný štít z vhodného materiálu.

3. Rýchlosť reťaze musí byť 40 m/s (8 000 stôp/min) alebo menšia v prípade reťazí OREGON® Harvester s rozstupom 0,404 a 35 m/s (7 000 stôp/min) alebo menšia v prípade reťazí OREGON® Harvester s 3/4 rozstupom.

4. Pri hnacom reťazovom kolese musí byť nainštalovaná ochrana pred vystrelením reťaze.

5. Okolostojaci musia byť najmenej 70 metrov (230 stôp) od harvestora.

6. Reťaze sa musia často kontrolovať a poškodené alebo prasknuté reťaze sa musia vyradiť z prevádzky.

7. Pri oprave reťazí OREGON® vždy použite nové dielce značky OREGON®.

8. Skupiny v rámci odvetvia odporúčajú reťaze po druhom pretrhnutí zlikvidovať.

9. Všetky tupé alebo opotrebované reťaze vyraďte z prevádzky.

10. Reťaze OREGON® vždy ostrite podľa továrenských špecifikácií spoločnosti OREGON®.

11. Dodržujte správne mazanie lišty a reťaze.

12. Udržiavajte správne napnutie reťaze.

13. Hnacie reťazové koleso vymeňte, keď má viditeľné znaky opotrebovania.  

Ako nastáva vystrelenie reťaze?

Ako bolo preukázané v počítačovej simulácii, vystrelenie reťaze zahŕňa dve pretrhnutia reťaze. Najprv sa pretrhne slučka reťaze a vytvorí dva konce. Jeden koniec sa dostane za hnacie reťazové koleso alebo hrot lišty a z dôvodu šľahania konca reťaze veľmi zrýchľuje. „Šľahanie“ spôsobí druhé pretrhnutie, kedy sa nadzvukovou rýchlosťou uvoľnia malé časti. 

Vystrelenie reťaze môže spôsobiť rozhodenie častí reťaze mnohými smermi, a to najmä v rovine lišty píly. 

Ako vyzerá typický kus z vystrelenia reťaze?

Najnebezpečnejšie kusy z vystrelenia reťaze sa skladajú z jednej až štyroch častí ako na obrázku:

Možno pri mechanizovanom zbere a spracovaní dreva eliminovať vystrelenie reťaze a súvisiace úrazy?

Nie!!! Operátori musia brať spustenú reťaz a lištu vždy ako potenciálne nebezpečenstvo zodpovedajúce nabitej puške.